کیت

تماس بگیرید

کیت جراحی

ابزار دقیق

با نشانه های عمق نشانگر ارائه شده است

مجهز به کدگذاری رنگی

صرفه جویی در زمان

آماده سازی استخوان

آماده سازی استخوان یکی از مهمترین عوامل برای کاشت موفقیت آمیز است. باید به طور دقیق و غیر آسیب زا انجام شود. محل کاشت موقعیت کاشت را تعیین می کند و باید در چه زاویه ای قرار گیرد. این نتیجه نهایی پروتز درمان است.

هنگام استفاده از ایمپلنت ، حداقل ضخامت عرضی استخوان پس از حذف ساختارهای نامناسب باید دانست :

کاشت

قطر ضخامت عرضی 3.2 میلی متر> 5.2 میلی متر

3.6 میلی متر> 5.6 میلی متر

4.2 میلی متر> 6.2 میلی متر

5.0 میلی متر> 7.0 میلی متر

 

اسکرول به بالا